سامری های زمان

از سامری های زمان باید حذر کرد

گوساله را بشکست و ترک سیم و زر کرد

با موسی عمران ز رود نیل بگذشت

در وادی ایمن امان بگرفت و سر کرد

هامان و قارون را به خاک تیره بسپرد

فرعون را  از ظلمت دریا خبر کرد

یا با حسین بن علی همراه گردید

از کعبه تا کرب و بلا با ا و سفر کرد

تا پرده از روی یزیدی ها برا فتد

بی پرده باید جان فشاند و ترک سر کرد

زور و زر و تزویر را با ید عیان ساخت

در را ه ایمان و هدف باید خطر کرد

گر چه حسینی نیست در میدان امروز

یاران او هستند تا شب را سحر کرد

در روز عاشورای ا و باید به پا خواست

فرعونیان را بی محابا دفع شر کرد

این جنگ ما دیگر به شمشیر و سنان نیست

ناگفته ها را این زمان باید سمر کرد

خورشید را خفاش  شب کی تاب آرد

 روشنگری را پیش او باید سپر کرد

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید