بازی تمام نیست

کابوس نیست

این فاجعه، بیداریست .

دیوانه نیستی یا مجرم ،

تنها خطای تو غفلت است

با اندکی ترس و تزلزل

تاریخ را هم خوب به یاد نداشتی .

تاوان خویش را هم داده ای ،

در سال های فلاکت و تحقیر .

اما داغ و درفش ،

طناب دار و سیه چال

سزای این اشتباه نیست .

روزگار است و  دارد،

گاه  از این وارونه کاری ها .

اما صبور باش

بازی تمام نیست ،

حتی امید هست به ،

وقت اضافی .

پنالتی زن های خوبی هم هستیم .

چشمم روشن است ،

به  روز دادحواهی از دیوان بلخ ،

در دیوان  لاهه .

/ 0 نظر / 9 بازدید