فاروق

فاروق

به سفارش

اهل سقیفه

پشت در نفاق

انتظار می کشید

تا  در فرصت مناسب

به میان میدان قدرت بیاید

و در خانۀ حقیقت آتش بیافکند

حتی اگر بانوی حقانیت شهید شود

فاروق ها، اهل سقیفه و بانوی حقانیت

در هر عصر  و  نسل و سرزمینی  حضور دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید