مهمترین انتخاب زندگی

ای عزیز

میدانی مهمترین انتخاب تو در زندگی چیست ؟

مهمترین انتخاب هر کس در زندگی

 جهان بینی ,فلسفۀ  و هدف زندگی اوست .

پندار تو از اینها  نشأت می گیرد

وسرچشمۀ گفتار و رفتارت پندار توست

 و چون گفتار و رفتار تو عادت تو می شود

و عادت تو شخصیت تو

 و شخصیت  توسرنوشت تو را رقم می زند

پس سرنوشت تو به  :

جهان بینی , فلسفه و هدف زندگیت  وابسته است .

این انتخاب را به دیگران وامگذار ,

و دراین گزینش سرنوشت ساز

بسیار آگاهانه و مسئولانه رفتار کن .

 

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
بهرام

عـمــری بـدنبـال خط یـارشـدیم امروز چنین خسته ونا کارشدیم یک چند نـدانسته گنـه کار شدیم چند بـدنبـال زر و سـیم دویـد یم

بهرام

نه ره پيدا نه چشم رهگشايي نه سوسوي چراغ آشنايي گريزي بايدم از دام اين شب نه پاي اي دل نه اسب بادپايي