در راهست در راه

در راهست در راه

غریو فریادهای رعدآسا

و زوزۀ طوفان های سرکش

پس بشارت باد  

کلاهتان را باد خواهد برد

کلاهی که بر سرتان گشاد است

و تا پیش چشم و گوشتان

فرونشسته و راه بسته است

و نیز شادمانه

سرهایتان بر باد خواهد رفت

سرهایی که بوی گند نخوت آنها

سرتاسر این خاک را آلوده کرده است

و ما ققنوس وار دوباره

از خاکستر قیام خویش

یه آسمان پر خواهیم کشید

 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید