فتانهفتٌانه

 همچون دزدکان

در کوی و برزن

فریاد میزند:

آی دزد

آی فتنه

 

فتٌانه ، شحنه است

فتٌانه ، قاضی

ایستاده بر سر بازار

چماق فتنه در دست

بر سر خلقان

که آی فتنه

آی فتنه

آی فتنه گر

 

آی فتٌانه

آی فتٌانه

با تو چه باید کرد؟

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید