انقلاب حکومت زندگی

آنهائی که انقلابی آرام را غیر ممکن می سازند

انقلابی خشن را اجتناب نا پذیر می نمایند.

 

اگر در مقابل حکومتی خشن سکوت کنیم

خودمان هم شریک خشونت شده ایم

و شرکای خشونت دیر یا زود قربانی آن می شوند.

 

در تماشاخانۀ زندگی , هیچ کس , تنها

تماشاچی نیست . چه بداند و چه نداند .

 

در هر قبیله ای , مردانی که دیوانۀ کسب

قدرت باشند , یافت می شوند و باید از آنها

بر حذر بود .

 

نمی توانید  شرافتمندانه حکومت کنید اگر بگذارید

کسب منافع شخصی , انگیزۀ شما برای  حکومت باشد.

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید