البته ما موی پیشانیش بگیریم

 

در خانه اگر کس است یک حرف بس است

ارایت ان کذب و تولی 

الم یعلم بان الله یری

کلا لئن لم ینته لنسفعا  بالناصیه

ناصیة کاذبة خاطئه

فلیدع نادیه

ایا شما مردم بر این کس که حق را تکذیب می کند

و روی می گرداند چه رای می دهید ؟

ایا او ندانست که خدا اعمال زشتش را می بیند

هرگز این را نداند . اگر او دست نکشد

البته ما موی پیشانیش بگیریم

آن پیشانی دروغزن خطا پیشه را به خاک هلاک کشیم

آن گاه او هر که از قبیله و عشیره خود را خواهد بخواند

سوره علق  آیات چهاردهم تا هفدهم

 

/ 0 نظر / 9 بازدید