این بار با فرعون بایستی درآویخت

ما را عصائی هست و دست روشنائی*

ایمان به کوه طور و احساس رهائی


خود رهرو راهیم و هر یک پیشتازیم

دیگر ز موسی و ز هارون بی نیازیم


از نیل گر چه می توان بگذشت و بگریخت

این بار با فرعون بایستی درآویخت


فرعون می داند خدای برترین نیست**

ترسو تر از او در تمام سرزمین نیست


هر چند بگسسته تمام تار و پودش

دلخوش به قارون است و هامان و جنودش***


بنگر عزیز من که اینها بیمناکند

همراه فرعونند و در حال هلاکند


امروز و فردا مهلتی افزون ندارند

راه نجات از حلقۀ ما ، چون ندارند


بگذار تا این حلقه را محکم نمائیم

پشت همه فرعونیان را خم نمائیم



*اشاره به ید بیضای موسی

** فرعون می گفت انا ربکم الاعلی

*** استوانه های سیاسی ، مالی و نظامی فرعون


/ 0 نظر / 7 بازدید