کشندگان حسین (ع) در طول تاریخ

حسین برترین ذبیح تاریخ

 

در جنگ عبادت با عبودیت .

 

در جبهۀ عبادتِ  الله,

 

فریاد رسای

 

 عشق و آزادی و ستم سوزی ,

 

همچنان در گوش زمان می پیچد .

 

و ظلم مدام بر حسین آنست که

 

این فدیۀ عظیم را ,

 

برای رهائی ما ستمد یدگان

 

از سلطه یزیدیان دوران

 

و مدعیان جانشینی رسول

 

تنها با اشک و آه حقیرانه

 

و خودزنی گاه جنون آمیز

 

پاس می داریم

 

و راهی به سوی کاخ ستمگر

 

برای فرو کشیدن او

 

باز نمی کنیم .

 

عبودیت زر و زور و تزویر  را

 

یزیدیان , امروز هم

 

در چهرۀ حکومت فاسد دینی

 

نعره می زنند ,

 

و حسینیان ظلم ستیز را

 

با جعل احکام شرعی

 

در پوشش حکومت ولا ئی عبودیت طلب

 

با تیر سه شعبۀ

 

زر و زور و تزویر

 

به خاک و خون می اندازند .

 

 

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید