سکۀ سیاه سرمایه


نظام جهانی بر اساس ولایت مطلقۀ "قدرت " بنا شده است

و سکۀ رایج آن "سرمایه" است.

این سکه سیاه با روکش های فریبندۀ دموکراسی یا تئوکراسی

یا رنگ و لعاب های دیگر ، ضرب می شود .

  ازترکیب موادی مانند تبلیغات فربینده، 

زور گویی و سرکوب خشن جنبش های حق طلبانۀ

 طبقات مستضعف ، غارت ثروت ها و منابع کشورهای

عقب نگه داشته شده ،استثمار نیروی کار در همۀ

کشورها،تخدیر ذهنی و فیزیکی وترویج خرافه پرستی ،

 ضرب می شود .
/ 0 نظر / 9 بازدید