تخم مرغ دزد و شتر دزد در خانه

 

مردم در خلاف های کوچک همانطور خود را

 

 لو می  دهند که در جنایت های بزرگ .

 

 

 

شگفتا ! چه تاوان سنگینی

 

که تخم مرغ دزد حقیر را

 

در بیغوله های خویش

 

نادیده گرفتیم

 

و شتر دزد را

 

در محلۀ دیگر

 

جستجو کردیم

 

پس از سی سال

 

گم شدۀ خود را یافتیم

 

در آستین خویش ,

 

که اشتران را با بارشان

 

و خاکمان را در توبره

 

و جانمان رادر خیابان

 

و آبرویمان را در زندان

 

با بیگانه سودا می کند

 

که چند صبا حی دیر تر بپاید

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید