می خوام که تو نباشی

در تاریخ آمده که روزی رضا خان که از

مخالفت های  مرحوم مدرس به تنگ

آمده بود از او پرسید:

از جان من چه میخواهی

مرحوم مدرس  با شجاعت پاسخ داد:

میخوام که تو نباشی

این پاسخ همۀ ستمدیدگان تاریخ به

ستمگران در هر دوره و عصری است

وقتی از عصیان آنها به جان می آیند

و می پرسند از جان ما چه می خواهید

یک صدا می شنوند که :

می خواهیم که تو نباشی

/ 0 نظر / 13 بازدید