اگر بر من ستم رفته باشد

اگر بر من ستم رفته باشد

من نه تنها می توانم فریاد بزنم

"بلکه مجازم به بد زبانی" ، نسبت به ظالم .

این را الله روا داشته است *

مهم نیست که خدایگان شما نمی پسندد


* سورۀ نساء آیۀ 148

خدا دوست نمی دارد کسی به گفتار زشت

صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به او رسیده باشد .


/ 0 نظر / 10 بازدید