سامورائی های خائن لوطی های نالوطی

 

سامورائی های خائن

لوطی های نا لوطی

 

سامورائی های ورشکسته

که روزی برای بقای خویش

در قبال دریافت جیره ی روزانه

به مدد ما آمدند

تا دست دشمن غارتگر را

 از روستای ما کوتاه کنند

امروز بی شرما نه  نمکدان شکستند

دست در دست دشمن گذاشتند

و بر روی ما شمشیر کشیدند .

اما خوشبختانه شمشیر هایشان

زنگار بسته است و نمی برد .

 

لوطی های قلدر  محله

که بنا بود در برابر اشرار

از ناموس مردم

در کوچه و بازار

دفاع کنند ،

نالوطی از آب درامدند

شلوار را وارونه پوشیدند

کلاهشان را بالاتر گذاشتند

به حریم زن و فرزند ما

تجاوز کردند .

امروز که پرده برافتاد

و نامردی آنها آشکار شد.

خواجگان رو سپید شدند .

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید