ستمگری

 

 

برای ستمگران پول معیار همه چیز است

و سود هدف اولیه . و ارزش در آنست که

همیشه بیشتر و بیشتر داشته باشی ،

اگر چه به بهای این که ستمدیدگان بهره

کمتری ببرند یا حتی هیچ چیز نصیبشان

نگردد .

در نزد ستمکاران بودن یعنی داشتن .

پائولو فریر

 

 

اگر بهوش نباشی، رسانه ها کاری

می کنند که تو از مردم ستمدیده

متنفر باشی و ستمگران را دوست

بداری

مالکم ایکس

 

منتهای تراژدی ، اعمال  بیرحمی و ستم

از سوی مردمان بد نیست ، بلکه سکوت

مردمان خوب در برابر این رفتارهاست .

مارتین لوترکینگ

 

 

قوی ترین سلاح  در دست ستمگران

طرز فکر ستمدیدگان است .

استیو بیکو

/ 0 نظر / 11 بازدید