ما در دل اسلام و کافر کیش هستیمما در دل اسلام و کافر کیش هستیم

فرسنگ ها دور از حسین خویش هستیم

آموزه های مصطفی را وا نهادیم

دنیا پرستیدیم و عقبی وا نهادیم

از حسن خلق احمدی رنگی نداریم

از کشتن خلق خدا ننگی نداریم

پنهان نشاید کرد کین ،دین خدا نیست

آئینۀ رحمت نمای کبریا نیست

فَضّا غلیظ القلب ِ قران غیر ما نیست

از راه شمر و ابن ملجم ها جدا نیست

آنها که برجای پیمبر تکیه دارند

در خود نشان از دین همین یک لحیه دارند

بس نامسلمانند و کافرکیش هستند

فرسنگ ها دور از رسول خویش هستند

/ 0 نظر / 6 بازدید