سخنان کوتاه و ناب بزرگان

رگ و ریشۀ انسان مهم تر از شاخ و برگ اوست

دروغ پا ندارد اما رسوایی بال دارد

ظرف کوچک زود داغ می شود

اگر کسی از من کمکی بخواهد یعنی هنوز روی زمین ارزش دارم

راه چه کوتاه و چه بلند جز با رفتن به پایان نمی رسد

به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنیدبلکه کلید سازی را یاد بگیرید

سعادت در این دوره فقط دانستن مقصود زندگی است

دوست مانند چتری است که روزهای بارانی همراه شما باشد

مسئله ای که خوب حلاجی شده باشد نصفش حل شده است

میان آدمیان چیزی نیست جز دیوارهای خود ساخته ذهنی

هرگز نمی توان با آدم های کوچک کارهای بزرگ انجام داد

و

قطاری که از ریل خارج شده ممکن است آزاد باشد اما

راه به حایی نخواهد برد .

 

نام بزرگانی که گوینده این سخنان بودند حذف کردم

بهتر است به عمق گفته هاتوجه کنید تا اینکه به دنبال

نام گوینده باشید .

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید